top of page

Målgruppe

Målgruppen for Jobkollegiet er unge med særlige behov. Målgruppen er karakteriseret ved dels at have behov for betydelig støtte og vejledning, med henblik på at lære at bo så selvstændigt som muligt, dels at være vurderet til på sigt, at kunne opnå ansættelse på særlige vilkår på det ordinære arbejdsmarked.

Definitionen af målgruppen sker ikke på baggrund af diagnoser eller handicapgrad. I stedet defineres målgruppen ud fra, om den pågældende unge vurderes til at kunne opnå særlige færdigheder i form af bo- og sociale færdigheder. Der vurderes også om den unge kan varetage jobfunktioner på arbejdsmarkedet, således at det skønnes, at den pågældende kan opnå ansættelse på særlige vilkår – typisk job med løntilskud (tidl. benævnt skånejob). Hertil pointeres det, at denne vurdering ikke alene baseres på den aktuelle funktionsevne, men på den unges udviklingspotentiale.

Endvidere defineres målgruppen ud fra, at den unge kan bo i et bokollegie, hvor der ganske vist er tilknyttet professionelt personale, men hvor der ikke er natdækning af professionelt ansatte pædagoger. På Jobkollegiet bor der en støttebeboer i hvert hus. En støttebeboer, kan være en studerende på en videregående uddannelse, eller være i et andet erhverv. Støttebeboeren er et ressourcestærkt og socialt engageret ungt menneske. Støttebeboeren bor på Jobkollegiet og deltager i livet på stedet, men passer sit studie og evt. arbejde. 

Målgruppen vil typisk have gået i specialklasse eller på specialskole. Dette er dog ikke en forudsætning for optagelse på Jobkollegiet. Nogle beboere har boet på Jobkollegiet i mange år, og er ældre end den beskrevne målgruppe. De pågældende beboere og deres forældre finder ikke at tilgængelige tilbud i øjeblikket imødekommer den unges videre udvikling, hvorfor beboerne samt pårørende takker nej til at flytte fra Jobkollegiet. Dette anser Jobkollegiet som en tilkendegivelse af stedets kvalitet, men arbejder samtidig på at finde et passende bosted til den unge.    

bottom of page